List of Vassal Families

Crab Clan Vassal Families:

Endo – Hiruma
Fundai – Kaiu
Ishi – Kaiu
Kakeguchi – Hida
Kano – Yasuki
Kenru – Kaiu
Koebi – Hida
Maisuna – Kaiu
Meishozo – Kuni
Moshibaru – Hida
Nobuto – Yasuki
Raikuto – Hiruma
Ugawari – Kuni

Crane Clan Vassal Families:

Ashidaka – Kakita
Fujihiro – Daidoji
Hiramichi – Daidoji
Hiramori – Daidoji
Iwasaki – Kakita
Junichi – Daidoji
Katogama – Doji
Morehei – Doji
Soyokaze – Doji
Tsume – Doji

Dragon Clan Vassal Families:

Atsumaru – Agasha
Chiyu – Agasha
Hiasobi – Agasha
Izaku – Agasha
Kouken – Mirumoto
Remiki – Agasha
Sakura – Kitsuki
Zurui – Mirumoto

Lion Clan Vassal Families:

Damasu – Akodo
Goseki – Matsu
Hayameru – Matsu
Hosokawa – Ikoma
Ichime – Akodo
Ikeda – Matsu
Ise – Kitsu
Itagawa – Akodo
Katai – Akodo
Koritome – Matsu
Murame – Ikoma
Nagato – Matsu
Noroko – Kitsu
Seizuka – Akodo

Phoenix Clan Vassal Families:

Chukan – Asako
Iga – Shiba
Koganshi – Shiba
Nani – Asako
Nasu – Asako
Sesai – Shiba
Shingon – Isawa
Sodona – Shiba

Scorpion Clan Vassal Families:

Aotora – Bayushi
Jitsuyoteki – Shosuro
Kochako – Shosuro
Naganori – Yogo
Nanbu – Soshi
Rokugo – Bayushi
Tansaku – Yogo
Tokagure – Shosuro
Ugawa – Bayushi

Unicorn Clan Vassal Families:

Battue – Iuchi
Hateru – Ide
Hyuga – Utaku
Kenshin – Iuchi
Marta – Shinjo
Naoko – Utaku
Onshigawa – Moto
Shiko – Ide
Suio – Ide
Zeshi – Iuchi

Imperial Vassal Families:

Anou – Miya
Hanako – Seppun
Reju – Otomo
Satoshi – Miya
Yotsu – Seppun

Minor Clan Vassal Families:

Byako – Kitsune
Chirichi – Mantis
Edakumi – Suzume
Fureheshu – Ichiro
Goraiko – Moshi
Hogosha – Mantis
Hoji – Mantis
Hyobe – Kasuga
Kagehisa – Wasp
Koshei – Tonbo
Senkensha – Tonbo
Shudo – Kitsune
Someisa – Kasuga
Suguru – Wasp
Tashimi – Ichiro
Watanabe – Mantis

List of Vassal Families

Shadows on the Border Perkele